تاریخنام و نام خانوادگیشنبه: لوبیا پلو (32,000 تومان)یکشنبه: زرشک پلو با مرغ (39,000 تومان)دوشنبه: عدس پلو (32,000 تومان)سه‌شنبه: سبزی پلو با ماهی (39,000 تومان)چهارشنبه: خورشت قیمه (32,000 تومان)
24/10/1400محمدجواد آقاجانیشنبه: لوبیا پلو (32,000 تومان)یکشنبه: زرشک پلو با مرغ (39,000 تومان)دوشنبه: عدس پلو (32,000 تومان)سه‌شنبه: سبزی پلو با ماهی (39,000 تومان)
21/10/1400محمدجواد آقاجانیچهارشنبه: خورشت قیمه (32,000 تومان)
06/10/1400کاشفسه‌شنبه: سبزی پلو با ماهی (39,000 تومان)
06/10/1400کاشفسه‌شنبه: سبزی پلو با ماهی (39,000 تومان)
06/10/1400سید عرفان عطائیسه‌شنبه: سبزی پلو با ماهی (39,000 تومان)